Llawer mwy na chyfaill gorau dyn…

Mae Helen Lewis yn archwilio sut y gallai’r cwlwm agosrwydd rhwng plentyn a chŵn esgor ar fanteision sy’n effeithio ar ddysgu…   ‘Arfer meddwl a gweithredu lled barhaol’ yw tueddfryd, sy’n gysylltiedig â’n hagweddau a’n teimladau. Mae tueddfryd yn effeithio ar sut yr ydym yn gweld ein hunain fel dysgwyr, a pha mor hyderus yr ydym…

Gweledigaeth newydd ar gyfer addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru

Mae’r Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol wedi cyflwyno ger bron Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) dair rhaglen addysg gychwynnol athrawon i’w hachredu. Wrth wneud hynny, mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA) wedi rhoi arwydd o’i bwriad i fod yn rhan o arlwy AGA newydd a chyffrous sy’n ystyried cyfres o bolisïau addysg newydd a gaiff…

Datblygu proffesiynoliaeth newydd ym myd addysg

Mae Dyfodol Llwyddiannus wedi denu digon o sylw ers ei gyhoeddi yn 2015. Ond mae ei ffocws ar sgiliau entrepreneuraidd heb ei ddogfennu cystal. Mae Alison Evans yn esbonio…   Un o ddibenion allweddol y cwricwlwm a amlinellir yn ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yw sicrhau bod pob dysgwr yn ‘gyfrannwr mentrus a chreadigol’ sy’n medru meddwl yn…

Torri hualau diwygio’r cwricwlwm

Mae Gareth Evans yn edrych ar ddatblygiad Dyfodol Llwyddiannus ac ymagwedd newydd at ei weithredu…   Ceir ym myd addysg duedd i chwyrlïo mewn cylchoedd. Daw polisi newydd i mewn gyda bang ac ymadael yn ddistaw bach. Yna, bydd yr holl gylchred yn dechrau eto. Mae’n deg dweud bod system addysg Cymru wedi gwrthsefyll digon…

Croesewir effaith cyrsiau datblygiad proffesiynol gan athrawon

Anogir athrawon sydd â diddordeb mewn datblygiad proffesiynol ysgogiadol i gofrestru am ddau gyfle dysgu proffesiynol cyffrous. Mae’r Rhaglen Athrawon Rhagorol (Outstanding Teacher Programme – OTP) a’r Rhaglen Athrawon sy’n  Gwella (Improving Teacher Programme – ITP) yn gyrsiau rhyngweithiol ac ymarferol sydd wedi’u cynllunio’n bwrpasol ar gyfer codi datblygiad proffesiynol mewn addysg i lefel uwch. Mae…

Cyfnod newydd a llewyrchus i addysg yng Nghymru?

Mae strategaeth addysg newydd Llywodraeth Cymru wedi’i lansio gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams. Yma, mae Gareth Evans yn adfyfyrio ar gynnwys y ddogfen a gweledigaeth hir-dymor newydd Cymru ar gyfer addysg…   Erbyn hyn, bydd athrawon, gwneuthurwyr polisïau, arweinwyr undebau a chwaraewyr allweddol eraill sydd ar y sîn addysg yng Nghymru wedi cael maddeuant…

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynllun addysg cenedlaethol newydd. Yma, y mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, sy’n ysgrifennu yn arbennig i’r Athrofa, yn cyflwyno ei gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer Addysg yng Nghymru…   Ym maes addysg yng Nghymru, rydym yn adeiladu ar sylfeini cadarn. Mae’r arbenigwyr byd-eang ar berfformiad addysg, y Sefydliad ar…