Myfyrdodau ar ResearchED

Mudiad dan arweiniad athrawon yw ResearchED, a’i nod yw gwella llythrennedd ymchwil yn y gymuned addysg. Mae Elaine Sharpling a Siân Brooks yn trafod eu hymweliad diweddar ag un o’i gynadleddau…   Wedi’r anerchiad agoriadol ysbrydolgar gan Tom Bennett, cyfarwyddwr a sylfaenydd ResearchED (sy’n ei ddisgrifio’i hun yn “fudiad llawr gwlad dan arweiniad athrawon”), fe…

Ar Genhadaeth i Ganada er budd i Gymru

Bu penaethiaid ysgol o dde Cymru yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio â Chanada i gael cipolwg ar un o systemau addysg fwyaf blaenllaw’r byd. Treuliodd dirprwyaeth dan arweiniad Athrofa Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bedwar diwrnod yn Toronto, yn rhan o’i Rhaglen Arweinyddiaeth Fyd-eang a gyllidir gan y Cyngor Prydeinig. Cwrddodd yr…

Digwyddiad mentergarwch yn edrych ar y darlun ehangach

Mae gwahoddiad i athrawon ledled Cymru gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig, unigryw i rannu gwybodaeth a dealltwriaeth o addysg fenter. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n cynnal y digwyddiad – ‘Addysg Addas i’r Dyfodol: yr Anghenraid Entrepreneuraidd yng Nghymru’ – ddydd Gwener 14 Gorffennaf 9.30am-3pm ar Gampws Townhill, Abertawe. Mae’r digwyddiad wedi’i gynllunio i…

Dathlu diwylliant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd gan ein hysgolion rôl fawr i chwarae wrth anelu at hyn. Aeth myfyrwyr Uwchradd TAR Cymraeg i Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont i weld os oedd disgyblion yn elwa o Gymreictod yr ŵyl…   Wrth arsylwi gwers Gymraeg Ail Iaith…