Mae’r Athrofa yn gyfuniad o arweinwyr addysg rhyngwladol sy’n gweithio i drawsffurfio addysg a thrawsffurfio bywydau yng Nghymru.

 

Sefydlwyd Yr Athrofa gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae iddi dair rhan – Partneriaeth Dysgu Proffesiynol, Canolfannau Rhagoriaeth Ymchwil a Chomisiwn Addysg Cymru – sy’n adeiladu ar hanes anrhydeddus addysg athrawon yn Ne-orllewin Cymru.

 

Dechreuodd cysylltiad maith y brifysgol â newid ac arloesi addysgol yng Nghaerfyrddin yn 1848, pan sefydlwyd Coleg Hyfforddi De Cymru a Sir Fynwy, fel y’i gelwid ar y pryd, i hyfforddi athrawon ar gyfer ysgolion yr eglwys yng Nghymru a Lloegr.

 

Newidiodd ei enw’n ddiweddarach i Goleg y Drindod ac yna i Goleg Prifysgol y Drindod, cyn dod yn rhan allweddol o arlwy addysg athrawon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Dyma felly yw’r ganolfan addysg athrawon hynaf sy’n gweithredu yng Nghymru ar hyn o bryd.

 

Ond mae cwmpas y brifysgol yn llawer ehangach na hynny ac mae ei chanolfan yn Abertawe hefyd yn llawn traddodiad, gydag enw da am ragoriaeth addysgol.

 

Roedd canolfan Townhill y Brifysgol, a lansiwyd yn 1872 dan yr enw Coleg Hyfforddi Abertawe, yn safle i fenywod yn unig tan wedi’r Ail Ryfel Byd.

 

Ni ddaeth y coleg yn gwbl gydaddysgol tan 1965, pan ddigwyddodd y cyntaf mewn cyfres o newidiadau i’w enw, a ddaeth i benllanw gydag uno Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2012.

 

Heddiw, mae’r Athrofa yn ceisio dysgu gan ei sefydlwyr a’i threftadaeth gyfoethog, gan ddatblygu ei gwaddol newydd gyffrous ei hun.

 

Mae’r sylfeini cadarn yr adeiladwyd Yr Athrofa arnynt yn caniatáu adfyfyrio gofalus, ond hefyd mae yna benderfyniad i yrru newidiadau addysgol yn eu blaen yng Nghymru fel rhan o’n cenhadaeth genedlaethol.

 

Mae’r Athrofa, mewn partneriaeth â budd-ddeiliaid allweddol ar draws y sbectrwm addysg, yn codi pontydd ac yn ceisio dysgu gan y goreuon.

 

Mae’n credu yng ngrym cydweithio ac mewn defnyddio’r cryfder sy’n bodoli yn system addysg Cymru a’r tu hwnt er budd yr holl ddysgwyr.

 

Mae’r Athrofa yn addysgu, ymchwilio, adfyfyrio ac yn dadansoddi – ac yn edrych ymlaen at chwarae rhan lawn a gweithgar yn natblygiad addysg yng Nghymru yn y dyfodol.

Graduation at our Carmarthen Campus