Blog

Ein blogiau diweddaraf

Y Bwlch Mawr

Pryd y mae cyfrifoldeb am addysg yn dechrau ac yn gorffen? A swydd pwy yw addysgu ein plant ieuaf? Yma, y mae Natalie MacDonald yn ceisio ateb y cwestiynau a gaiff yn aml eu hysgubo dan y carped…   Un o’r cwestiynau sydd wedi bod ym mlaen fy meddwl yn ddiweddar yw ble y dylai…

Darllen mwy

Tango Teirieithog – archwilio rhythmau iaith

Gwnaeth Mererid Hopwood a Siân Brooks roi’r droed orau ymlaen yn ystod prosiect newydd sy’n cysylltu iaith, cerddoriaeth a dawnsio…   Dechreuodd yr hyfforddiant â’r ‘balanceo’, sef y siglo rhythmig sy’n synhwyro safle eich partner cyn i chi gymryd cam cyntaf y tango. A bant â ni drwy wers dawnsio Archentaidd: roedd hon yn mynd…

Darllen mwy

Rhy ychydig, rhy hwyr i ysgolion bychain yng Nghymru?

Mae disgyblion ar draws Cymru ar fin elwa yn sgil grant newydd o £2.5m i gynorthwyo ysgolion bychain a chefn gwlad. Ond tybed a wnaiff hyn unrhyw wahaniaeth? Mae Nanna Ryder yn ymchwilio i’r mater…   Unwaith eto’r wythnos hon, un o brif benawdau’r papur newydd lleol wythnosol, y ‘Cambrian News’, yw cau ysgolion bach…

Darllen mwy

Llawer mwy na chyfaill gorau dyn…

Mae Helen Lewis yn archwilio sut y gallai’r cwlwm agosrwydd rhwng plentyn a chŵn esgor ar fanteision sy’n effeithio ar ddysgu…   ‘Arfer meddwl a gweithredu lled barhaol’ yw tueddfryd, sy’n gysylltiedig â’n hagweddau a’n teimladau. Mae tueddfryd yn effeithio ar sut yr ydym yn gweld ein hunain fel dysgwyr, a pha mor hyderus yr ydym…

Darllen mwy

Datblygu proffesiynoliaeth newydd ym myd addysg

Mae Dyfodol Llwyddiannus wedi denu digon o sylw ers ei gyhoeddi yn 2015. Ond mae ei ffocws ar sgiliau entrepreneuraidd heb ei ddogfennu cystal. Mae Alison Evans yn esbonio…   Un o ddibenion allweddol y cwricwlwm a amlinellir yn ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yw sicrhau bod pob dysgwr yn ‘gyfrannwr mentrus a chreadigol’ sy’n medru meddwl yn…

Darllen mwy

Golwg holistig ar ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru

Er cyffro llafur diwygio’r cwricwlwm, mae Natalie Williams yn esbonio pam na ddylem golli golwg ar y darlun ehangach…   Bu’n bleser gen i ddarllen yn rheolaidd am y derbyniad cadarnhaol i argymhellion adroddiad Donaldson. Wedi treulio dros ddegawd mewn cyhoeddi adnoddau cynhaliol i ddiwygio cwricwlwm yn y DU a thramor, mae’r her a ddaw…

Darllen mwy

Torri hualau diwygio’r cwricwlwm

Mae Gareth Evans yn edrych ar ddatblygiad Dyfodol Llwyddiannus ac ymagwedd newydd at ei weithredu…   Ceir ym myd addysg duedd i chwyrlïo mewn cylchoedd. Daw polisi newydd i mewn gyda bang ac ymadael yn ddistaw bach. Yna, bydd yr holl gylchred yn dechrau eto. Mae’n deg dweud bod system addysg Cymru wedi gwrthsefyll digon…

Darllen mwy

Cofrestru’n Gynnar – rhoi buddiannau’r dysgwr yn gyntaf

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau’n ddiweddar i leihau nifer y disgyblion sy’n sefyll eu harholiadau TGAU yn gynnar wedi cynnydd amlwg yn nifer y rhai sy’n gwneud hynny. Yma, gan ysgrifennu’n benodol ar gyfer yr Athrofa, mae Ysgrifennydd y Cabinet Kirsty Williams yn esbonio pam…   Yr haf hwn gwelwyd cynnydd anferth yn nifer…

Darllen mwy

Cyfnod newydd a llewyrchus i addysg yng Nghymru?

Mae strategaeth addysg newydd Llywodraeth Cymru wedi’i lansio gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams. Yma, mae Gareth Evans yn adfyfyrio ar gynnwys y ddogfen a gweledigaeth hir-dymor newydd Cymru ar gyfer addysg…   Erbyn hyn, bydd athrawon, gwneuthurwyr polisïau, arweinwyr undebau a chwaraewyr allweddol eraill sydd ar y sîn addysg yng Nghymru wedi cael maddeuant…

Darllen mwy

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynllun addysg cenedlaethol newydd. Yma, y mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, sy’n ysgrifennu yn arbennig i’r Athrofa, yn cyflwyno ei gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer Addysg yng Nghymru…   Ym maes addysg yng Nghymru, rydym yn adeiladu ar sylfeini cadarn. Mae’r arbenigwyr byd-eang ar berfformiad addysg, y Sefydliad ar…

Darllen mwy