Blog

Ein blogiau diweddaraf

Prawf i addysg Cymru

Mae Cymru yng nghanol cyfnod dwys o ddiwygio’r gyfundrefn addysg. Yma, mae Nerys Defis yn adfyfyrio ar ddatganiadau diweddar gan ddau ffigwr allweddol yn y gyfundrefn honno, ac yn cwestiynu swyddogaeth asesu wrth i gwricwlwm newydd, cyffrous ddatblygu yng Nghymru…   Nid rhywbeth newydd mo arholiadau a phrofion ac erbyn hyn, ar hyd a lled…

Darllen mwy

Byw ‘La Dolce Vita’

Mae Sarah Stewart yn cymryd rhan mewn prosiect cydweithredol newydd sy’n canolbwyntio ar degwch ym myd addysg. Gan dynnu ar arbenigedd ar draws Ewrop, mae’r prosiect hwn yn ceisio mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau mwyaf i lwyddiant disgyblion. Yma, y mae Sarah yn esbonio ei rhan yn y prosiect…   Wrth i Gymru…

Darllen mwy

Y Bwlch Mawr

Pryd y mae cyfrifoldeb am addysg yn dechrau ac yn gorffen? A swydd pwy yw addysgu ein plant ieuaf? Yma, y mae Natalie MacDonald yn ceisio ateb y cwestiynau a gaiff yn aml eu hysgubo dan y carped…   Un o’r cwestiynau sydd wedi bod ym mlaen fy meddwl yn ddiweddar yw ble y dylai…

Darllen mwy

Tango Teirieithog – archwilio rhythmau iaith

Gwnaeth Mererid Hopwood a Siân Brooks roi’r droed orau ymlaen yn ystod prosiect newydd sy’n cysylltu iaith, cerddoriaeth a dawnsio…   Dechreuodd yr hyfforddiant â’r ‘balanceo’, sef y siglo rhythmig sy’n synhwyro safle eich partner cyn i chi gymryd cam cyntaf y tango. A bant â ni drwy wers dawnsio Archentaidd: roedd hon yn mynd…

Darllen mwy

Rhy ychydig, rhy hwyr i ysgolion bychain yng Nghymru?

Mae disgyblion ar draws Cymru ar fin elwa yn sgil grant newydd o £2.5m i gynorthwyo ysgolion bychain a chefn gwlad. Ond tybed a wnaiff hyn unrhyw wahaniaeth? Mae Nanna Ryder yn ymchwilio i’r mater…   Unwaith eto’r wythnos hon, un o brif benawdau’r papur newydd lleol wythnosol, y ‘Cambrian News’, yw cau ysgolion bach…

Darllen mwy

Llawer mwy na chyfaill gorau dyn…

Mae Helen Lewis yn archwilio sut y gallai’r cwlwm agosrwydd rhwng plentyn a chŵn esgor ar fanteision sy’n effeithio ar ddysgu…   ‘Arfer meddwl a gweithredu lled barhaol’ yw tueddfryd, sy’n gysylltiedig â’n hagweddau a’n teimladau. Mae tueddfryd yn effeithio ar sut yr ydym yn gweld ein hunain fel dysgwyr, a pha mor hyderus yr ydym…

Darllen mwy

Datblygu proffesiynoliaeth newydd ym myd addysg

Mae Dyfodol Llwyddiannus wedi denu digon o sylw ers ei gyhoeddi yn 2015. Ond mae ei ffocws ar sgiliau entrepreneuraidd heb ei ddogfennu cystal. Mae Alison Evans yn esbonio…   Un o ddibenion allweddol y cwricwlwm a amlinellir yn ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yw sicrhau bod pob dysgwr yn ‘gyfrannwr mentrus a chreadigol’ sy’n medru meddwl yn…

Darllen mwy