Amy Sanders

Amy Sanders yw Cydlynydd Prosiectau a Chyfarwyddwraig Dynamix ac mae’n arbenigo mewn rhoi llais i blant a phobl ifanc ynghyd â chael gafael ar grwpiau sy’n dioddef anfantais ac sy’n cael eu labeli yn anodd eu cyrraedd neu’n anodd eu cael i gyfrannu.  

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae’r prosiectau mae Amy wedi arwain arnynt yn cynnwys ymgynghoriaeth gyda phlant a phobl ifanc mewn gofal ynglŷn â’r heriau ychwanegol sy’n eu hwynebu mewn addysg a sut y gellir eu goresgyn; ymgynghoriaeth genedlaethol gyda phlant a phobl ifanc ynglŷn â llwybrau mwy diogel i’r ysgol ac ymddygiad ar drafnidiaeth ysgol; a rhychwant o brosiectau cydraddoldeb er mwyn archwilio sut caiff y grwpiau canlynol eu gwahaniaethu neu eu hanfanteisio: oedolion ifanc sy’n anabl, Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid, Mudwyr, Mwslemiaid, LBGT, pobl eraill a phob anabl.