Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA) yn gyfuniad unigryw o staff ysgolion a staff prifysgol yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu addysg athrawon.

Gyda’i gilydd mae’r PDPA yn cynnig tair rhaglen arloesol sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC) – y cymhwyster sydd ei angen i addysgu mewn ysgolion gwladol yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r rhain yn cynnwys:

Cyhoedda datblygiad PDPA ymagwedd newydd ac arloesol at addysg athrawon, gyda’r Athrofa a’r ysgolion partner yn gyd-gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno’r holl raglenni AGA.

Am hynny, mae PDPA yn cyfuno arbenigedd y sector ysgolion a’i holl brofiad ymarferol ag arbenigedd y sector addysg uwch (AU), o’r ddealltwriaeth o sut i gynllunio a chyflwyno ymchwil yn ofalus i’r grefft tra medrus o dysgu athrawon a darpar athrawon.

Class with teacher
Gyda’i gilydd, mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a’r ysgolion partner hanes hir a chadarn o dysgu a mentora myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn llwyddiannus ar raglenni sydd wedi gwrthsefyll traul amser.

Meddai’r Athro Dylan Jones, Deon Yr Athrofa: “Er mwyn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer y newidiadau sydd i ddod i‘r system addysg yng Nghymru, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd buddiol, gan gynnwys staff yr Athrofa a dros 150 o ysgolion, gyda’r bwriad o ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o’r rhaglenni addysg athrawon hynny sy’n perfformio orau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

“Canlyniad net y datblygu ar y cyd eang hwn oedd datblygiad cwricwlwm craidd cynhwysfawr sy’n rhychwantu’n casgliad o raglenni AGA, gan gynnig diffiniad clir o rolau a chyfrifoldebau’r ysgolion a’r brifysgol.

“Mae hyn yn sicrhau bod PDPA mewn sefyllfa gadarn i ddarparu rhaglenni AGA sydd yn ymarferol drwyadl ac yn heriol yn ddeallusol.”

Ym mis Mehefin 2018, daeth y PDPA yn un o ddim ond pedwar darparwr hyfforddiant a ddewiswyd i gynnig addysg athrawon yng Nghymru tu hwnt i 2019.

Mae’r gymeradwyaeth yn sicrhau y bydd canolfan hyfforddi athrawon hynaf Cymru – sydd wedi bod yn y safle 1af yng Nghymru yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr am y ddwy flynedd ddiwethaf – yn parhau i hyfforddi athrawon newydd am amser hir i’r dyfodol.

Gallwch ddysgu rhagor am broses ddethol drwyadl Cyngor y Gweithlu Addysg – ac ail-achrediad llwyddiannus y PDPA – yma.

Mae’r ysgolion canlynol wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i weithio gyda’r Athrofa wrth ddarparu ein rhaglenni addysg athrawon ac wedi nodi’u bwriad i arwain rhwydweithiau ehangach o ysgolion ar draws de Cymru:

Pembroke Dock Community Primary School

Pontarddulais Primary School

Ysgol Bro Dinefwr

Coedcae School

Ysgol Y Dderwen

Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las

Ysgol Y Preseli

Cadle Primary School

St Thomas Community Primary School

Bishop Gore School

Olchfa School

Pentrehafod Secondary School

Dyffryn School

Bryncethin Primary School

Bryntirion Comprehensive School

Cadoxton Community Primary School

Cowbridge Comprehensive School

Fitzalan High School

Bishop of Llandaff CIW Secondary School

Ysgol Llanhari

Treorchy Comprehensive School

Lewis School Pengam

Chepstow Secondary School

Maes-Yr-Haul Primary School

Parkland Primary School

Mae llawer o’n hathrawon dan hyfforddiant wedi cael eu lleoli yn yr ysgolion hyn a bydd llawer yn y dyfodol, a dewiswyd pob un o’r ysgolion ar sail ei llwyddiant wrth ddarparu addysg a hyfforddiant o safon uchel ar gyfer disgyblion a’r genhedlaeth nesaf o staff ysgolion.