Gwawr newydd wrth i’r Athrofa symud i mewn i SA1

Mae’r Athrofa yn edrych ymlaen at bennod newydd gyffrous yn ei hanes hir a chlodwiw ar ôl symud i gyfleusterau modern newydd ynghanol safle glannau Abertawe. Mae’r datblygiad trawiadol yn cynnwys cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu a gwaith ymchwil, yn ogystal â lle cymdeithasol, hamdden ac ymlacio. Mae’n dod â chysylltiad hir Yr Athrofa…

Blas Cymreig ar gynhadledd ryngwladol ar feddwl

Mae academydd o Gymru wedi cyflwyno dau bapur mewn cynhadledd ryngwladol bwysig yn yr Unol Daleithiau. Siaradodd Dr Helen Lewis, uwch-ddarlithydd yn yr Athrofa Addysg, yn y 18fed Gynhadledd Ryngwladol ar Feddwl (International Conference on Thinking – ICOT) a gynhaliwyd ym Miami, Fflorida. Daeth y gynhadledd ag ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw ynghyd o bob rhan…

Cynnydd yn safle’r Athrofa yn y tablau

Mae Athrofa Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cymryd camau mawr i fyny dau dabl cynghrair blaenllaw. Mae’r Guardian University Guide a’r Complete University Guide ill dau’n dangos gwelliannau sylweddol. Yn nhabl y Guardian 2019, gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn safle 50 am addysg – i fyny 23 safle o’r ymddangosiad cyntaf…

Dilyniant Dysgu i Gymru

Mae’r Prosiect CAMAU wedi cyhoeddi Adroddiad Ymchwil sylweddol heddiw sy’n llywio agwedd hanfodol ar ddiwygio’r cwricwlwm i Gymru. Nod y prosiect CAMAU, a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Phrifysgol Glasgow, yw meithrin dealltwriaeth gyffredin o ‘ddilyniant’ yn arferion dysgu plant a phobl ifanc rhwng 3 ac 16 mlwydd…

Anelu at Ragoriaeth – Graham Donaldson yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon

Gwahoddwyd un o ffigurau mwyaf blaenllaw byd addysg Cymru i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon. Rhoddwyd anerchiad gan yr Athro Graham Donaldson, arbenigwr addysg ac awdur adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ Llywodraeth Cymru, i gynulleidfa o dros 600 o athrawon cyfredol, yn ogystal ag athrawon y dyfodol, yn Yr Athrofa, Athrofa…

Cyfri’r diwrnodau tan i’r gynhadledd fathemateg genedlaethol gael ei chynnal ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynhelir cynhadledd genedlaethol bwysig, sy’n canolbwyntio ar ymchwil ym maes mathemateg, ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn ystod yr haf. Dyma’r tro cyntaf i’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Ymchwil i Ddysgu Mathemateg (British Society for Research into Learning Mathematics – BSRLM) gynnal ei chynhadledd haf yng Nghymru. Bydd Ysgol Fusnes PCYDDS, sydd…

Graham Donaldson yn fyw yn yr Athrofa

Yr Athro Graham Donaldson, arbenigwr ar y cwricwlwm, yw’r prif siaradwr yn y gynhadledd Anelu at Ragoriaeth ddydd Iau. Trefnwyd y gynhadledd Anelu at Ragoriaeth gan yr Athrofa i ddathlu’r arfer rhagorol sy’n digwydd yn ysgolion Cymru ac mae’n cynnwys cyflwyniadau gan ddarlithwyr, staff ysgolion a llu o athrawon dawnus dan hyfforddiant. Ac yntau’n un…

Ysgrifennydd y Cabinet yn Cyflwyno Seminar yr Athrofa

Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cyflwyno ei gweledigaeth ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol, fel rhan o Gyfres Seminarau’r Athrofa. Ddydd Llun bu’r Athrofa Addysg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn llwyfan i anerchiad o bwys gan Ms Williams yn y Tramshed Tech, Caerdydd. Dywedodd Ms Williams wrth…